Isokatu 86, 90120 Oulu

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Kannanotot

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous Nivalassa 18.11.2017 

 

Kunta houkuttelevaksi myös ikäihmisille

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri on huolissaan siitä, miten kunnat huomioivat kasvavan ikääntyvien kuntalaisten ryhmät. Tuntuu että kunta on siirtämässä vastuuta ikäihmisten hoivasta kolmannelle sektorille.

Kuntien tulee panostaa myös ikääntyvien asukkaiden hyvinvointiin ja palveluihin. Ennen kaikkea kunnan tulee kuulla ikääntyneitä asukkaitaan ja heitä edustavia vanhusneuvostoja kaikessa ikääntyneitä koskevassa päätöksenteossa.

Kuntien lakisääteisille vanhusneuvostoille tulee antaa aito puhe- ja vaikuttamisvalta ikäihmisiä koskevissa asioissa. Tarvitaan uusia osallistamisen keinoja ja rakenteita.

Soteuudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tasa-arvoisen palveluverkoston aikaansaamiseksi. koko maakunnan alueella. Myös akuutteihin epäkohtiin kuten lääkehuollon ongelmat, on reagoitava nopeasti.

 

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous 22.4.2017 Merijärvellä

Vanhusneuvostojen toimintamahdollisuudet turvattava vaalien jälkeen

Kesäkuussa 2017 täysimääräisesti sovellettavan uuden kuntalain mukaan kunnassa tulee olla vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri vaatii, että kuntavaalien jälkeen uusien kunnanhallitusten tulee pyytää eläkeläisyhdistyksiltä ehdotuksia uusien vanhusneuvostojen jäseniksi ja varajäseniksi.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri edellyttää, että kunnanhallitukset nimeävät neuvostot mahdollisimman pian. Vanhusneuvoston asettamispäätöksessä on säädettävä sen toimintasäännöstä, jossa määritellään vanhusneuvoston tarkoitus, tehtävät, jäsenet ja vastuuhenkilöt. Vanhusneuvostoille on myös varattava riittävät toimintamäärärahat.

Kunnan tehtävänä on kuntalain mukaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin mielestä kuntien tulee panostaa nykyistä enemmän ikääntyneiden kuntoutukseen, liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Kuntoutuksen, liikunnan ja kulttuurin sekä muiden harrastusten sekä muiden harrastusten tiedetään edistävän terveyttä, vähentävän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja lisäävän itsenäistä suoriutumista. Yhdistystoiminta vahvistaa jäsenten osallisuutta ja edistää aktiivisuutta.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri vetoaa kuntiin, että ne antaisivat kokoontumistilat eläkeläisyhdistyksille korvauksetta tai myöntävät vuosittain toiminta-avustusta toimitilojen vuokrakuluihin ja yhdistysten toimintaan. Ilman tiloja ei ole toimintaa.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous esittää, että tulevien maakunta- ja kuntapäättäjien tulee tutustua paikallisten eläkeyhdistysten auttavien vapaaehtoistoimintojen merkitykseen ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen estäjinä.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous 19.11.2016 Haapavedellä

Ikääntyneitä ja eläkeläisjärjestöjä kuultava sote- ja maakuntauudistusten valmistelussa

Sote- ja maakuntauudistusten valmistelun keskiössä tulee olla ihminen. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous vaatii, että maakunnassa tulee edelleen järjestää alue- ja kuntakohtaisia kuulemistilaisuuksia. Kuulemisiin tulee ottaa mukaan ikääntyneet ja heitä edustavat alueelliset ja paikalliset eläkeläisjärjestöt sekä kuntien vanhusneuvostot, joilla on kokemus- ja asiatietoa ikääntyneiden ja iäkkäiden tarpeista ja elinoloista.
Uudistusten valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa on puututtava epäkohtiin.
Eläkeläisjärjestöjä ja ikääntyneitä kiinnostaa, miten ikäihmisten tarvitsemat hoito-, kuntoutus- ja hoivapalvelut tuotetaan lähipalveluna. Uudistuksessa luvataan palveluiden käyttäjille myös mahdollisuus valinnanvapauteen. Syyskokouksen osanottajat haluavat kuitenkin muistuttaa, että kaikki meistä eivät pysty ottamaan valinnanvapauden edellyttämää kuluttajan roolia. Maakunnissa tulee tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita valinnanvapautensa käyttämisessä.
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä hämmennystä ovat herättäneet sote- uudistuksen yhteydessä esiintyneet tarkentumattomat odotukset kolmatta sektoria kohtaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle. Kuntapäättäjien tuleekin vahvistaa paikallisen vanhus- ja vammaisneuvostojen asemaa ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä, sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen estäjänä. Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous katsoo, että eläkeläisjärjestöjen ennalta ehkäisevän toiminnan arvostuksen tulisi kunnissa näkyä erityisesti yhdistyksille suunnattuina toiminta-avustuksina ja maksuttomina toimitiloina.

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous 9.4.2016 Pyhäjoella

Ikäihmisten hoitoa ja hoivaa kehitettävä

Laitoshoidon rinnalle ja tueksi tarvitaan lisää tuettua asumista, jossa asukas voi ostaa tarvitsemiaan palveluja tarpeidensa mukaisesti. Käytännössä nämä tuetun asumisen yksiköt ovat osoittautuneet varsin toimiviksi ratkaisuiksi, koska yksilöllinen asuminen voi jatkua. Uusia tuttavuuksia voi tulla ja yhteisistä harrastuksista saa lisää sisältöä arkirutiineihin. Ikäihmisten ja vanhusten hoitotyöhön liittyvien palveluiden kehittäminen vaatii tuekseen laatujärjestelmän sekä hallinnon ja toimijoiden asennemuutoksen.

Ikääntyvän väestön hoidon ja hoivan järjestämisessä ja toteuttamisessa on eri paikkakuntien välillä merkittäviä eroja. Lähivuosina toteutettavan SOTE-uudistuksen myötä nämä ns. hyvät käytännöt tulee ottaa käyttöön kaikkialla. Hallinnolliset rajat eivät enää ole esteenä, kun sosiaalitoimi, terveyden- ja sairaanhoito tulevat yhteisen johdon ja hallinnon alaisuuteen.

Keskeinen tavoite kaiken hoidon ja hoivan toteuttamisessa tulee olla potilaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen ja vaaliminen ja näin varmistaa hyvän vanhuuden tavoite. Käytännössä tämä edellyttää sitä että suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen, potilaan toimintakyky pyritään palauttamaan tehokkaan kuntoutuksen avulla.

Haasteet hyvän vanhentumisen toteutumiseksi vaativat työtä ja ennen muuta asennemuutosta, toteaa Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous.

 

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous 21.11.2015 Kiimingissä.

Sosiaalietuuksien leikkaukset eivät saa johtaa kohtuuttomuuksiin

Suomessa eletään jälleen taloudellisesti vaikeita aikoja. Tilanne on aivan yhtä vaikea kuin se oli 90-luvun laman aikaan. Kaikki myöntävät, että velkakierre on katkaistava - mutta tarvittavista toimenpiteistä ei näytä löytyvän yhteisymmärrystä.


Velkaantumista hillitsevät leikkaukset voivat kohdistua vain yhteiskunnan ylläpitämiin toimintoihin, sekä erilaisiin sosiaalietuuksiin. Työelämässä mukana olevien osalta asia voidaan hoitaa vain verotusta kiristämällä ja verotus on jo nykyisellään varsin kireää. Keskeisen tärkeää on että sosiaalietuuksia leikattaessa huolehditaan siitä, ettei mikään ryhmä joudu taloudellisesti kohtuuttomaan asemaan. Esimerkiksi perus- ja kansaneläkkeen varassa elävät voivat joutua osittaisenkin asumistuen leikkauksen seurauksena toimeentulotuen piiriin. Eläkeindeksin laskuperusteet tulisi palauttaa vähitellen alkuperäiselle tasolle.


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa merkittävässä asemassa ovat ikäihmisten hoito ja hoivapalvelut. Ikäihmisten toimintakyvyn ja itsenäisen elämän kannalta keskeisiä ovat, laadukkaat ja kohtuuhintaiset hoito ja hoivapalvelut. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota avo- ja kodinhoidon sekä ympärivuorokautisen hoidon riittävään resursointiin, kattavuuteen ja laatuun.


Lähivuosien haasteet ovat kovat, mutta hyvällä yhteistyöllä näistäkin selvitään. Myöskin me eläkeläiset olemme valmiit kantamaan oman kortemme kekoon, toteaa Eläkeliiton Pohjois- Pohjanmaan piirin syyskokous.

 

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous 28.3.2015 Pyhäjärvellä.

 

ELÄKELÄISETKÖ HOITAMAAN KASVAVA HOIDON JA HOIVAN VAJE?


Nykyisin käytävässä julkisessa keskustelussa asetetaan kasvavia odotuksia eläkeläisten osallistumiseen vanhusten hoito- ja hoivatyöhön. Monet katsovat että kasvava eläkeläisten joukko on merkittävä käyttämätön reservi hoitamaan kasvavaa hoidon ja hoivan vajetta. Käytävässä keskustelussa usein unohdetaan, että jo nykyisin varsin suuri ja kasvava osa eläkeläisistä toimii omaishoitajina.
Eläkeläisten laajentuva osallistuminen hoito- ja hoivatyöhön ei voi korvata mitään nyt tehtävää palkkatyötä, vaan kysymyksessä on vapaehtoinen auttamistyö. Tällaista vapaaehtoista auttamistyötä Eläkeliitto ja muut järjestöt ovat tehneet pitkään ja tekevät sitä edelleen lisääntyvässä määrin.
Yksinäisyydestä on kehittymässä korjattavissa oleva ongelma. Pahimmillaan yksinäisyys voi johtaa masennukseen ja moniin muihin sairastumisiin. Meistä useimmat tarvitsevat toisten ihmisten seuraa voidakseen hyvin.

 

Yksinäisyyden torjumisessa ystäväpalvelu on hyvä toimintamuoto, sen avulla voidaan auttaa monia yksinäisyydestä kärsiviä. Käytännön toteutuksessa tarvitaan etsivää vanhusten palvelutyötä. Toiminnan onnistumista tukee kun ystäväpalvelua tarjoava on ennestään tuttu, jolloin epäilyille ja estelyille ei ole aihetta.

Ystäväpalvelu on alue johon Eläkeliitto panostaa jatkossa enemmän, toteaa Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous.

 

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokouksen kannanotto 29.4.2014

Myös ikäihmisiä asiakkaana on kuultava

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitettäessä on kuultava asiakkaina myös ikäihmisiä, totesi Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous. Terveydenhoidossa ja palveluissa tulee ottaa huomioon asiakkaat ja heidän tarpeensa niin, että asiakas kokee palvelun henkilökohtaisena ja itselleen sopivana.
Erityisen tärkeää uusien suurien sote-alueiden käynnistyessä on myös, että lähipalvelut säilyvät kunnissa ja hoitoa tarvitsevat ikäihmiset voivat asua oman kotikuntansa hoitolaitoksissa.
Vanhustenhoidossa yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa tulee lisätä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi. Vanhuksia ja omaisia kuulemalla on valittava eri elämäntilanteisiin sopiva asumismuoto. Esim. kotiasumisen jälkeen yhteisöllisesti toimiva senioritalo on yksi vaihtoehdoista. Kiinnostus senioritalon tyyppistä asumista kohtaan on suuri, kuten Oulun, Raahen ja Nivalan senioritalohankkeet osoittavat.
Asumistavasta riippumatta vanhusten ulkoilumahdollisuuksia on parannettava. Ulkoilu on ihmisen perusoikeus ja se tukee hyvinvointia ja terveyttä. Ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat ihmiset ansaitsevat oikeuden vähintään tunnin päivittäiseen ulkoiluun.
Ikäihmisillä on myös kasvavia vaikeuksia nykyisin nopeasti yleistyvän sähköisen viestinnän hallitsemisessa. Näitä valmiuksia on kehitettävä ja opetettava heitä käyttämään nykyisen informaatiotekniikan tukemia palveluita huomioiden käyttäjän ikä ja valmiudet. Ikäihmisten käyttämiä päätelaitteita tulee myös kehittää kohderyhmän tarpeisiin huomioiden toiminnalliset rajoitteet, toteaa Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokous kannanotossaan.

 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokouksen 23.11.2013 kannanotto.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokous vaatii että ikäsyrjinnästä on päästävä eroon. Ikäihmiset ovat edelleen merkittävä veronmaksajaryhmä ja muutoinkin merkittävä voimavara yhteiskunnassamme.
Eläkejärjestöjen etujärjestö EETU ry:n vastikään valmistuneen tutkimuksen mukaan suomessa on paljon ikään perustuvaa syrjintää.
Enemmistö suomalaisista (62%) arvioi ikääntyviä kohdeltavan toisen luokan kansalaisina, ja peräti kaksi kolmasosaa kansalaisista torjuu myös ajatuksen että ikäihmisiin suhtauduttaisiin voimavarana, vaan yleensä rasitteena ja kulueränä.
Tutkimus osoittaa selvästi että vallitsevassa asenneilmastossa on paljon korjaamisen varaa. Käytävässä julkisessa keskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle se miten suuren ja taloudellisesti merkittävän panoksen ikäihmiset suorittavat esimerkiksi erilaisissa hoito ja hoivatehtävissä.
Esimerkiksi omaishoitajat hoitavat kotona suuren joukon huonokuntoisia läheisiään pienellä korvauksella, joissa korvaava hoito olisi usein monin verroin kalliimpi laitoshoito. Myös lasten hoidossa todella monet isovanhemmat tekevät mittavan päivätyön lasten lapsiaan hoitaessaan. Lisäksi näyttää siltä että jatkossa myös ns. kolmannelta sektorilta odotetaan merkittävää panosta erilaisissa palvelu-, hoito ja hoivatehtävissä.

Liittovaltuuston kevätkokouksen kannanotto

Eläkeliiton liittovaltuusto oli kevätkokouksessaan, joka pidettiin 24. huhtikuuta, Lehmirannan lomakeskuksessa, Salossa, huolissaan vanhuspalvelulain toteuttamisesta. Liittovaltuusto antoi oheisen kannanoton.

Sote-uudistus varjostaa vanhuspalvelulakia

Eläkeliitto vaatii, että kunta-, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset ja sisältö lyödään lukkoon mahdollisimman pian. Muutoin vanhuspalvelulain asianmukainen toimeenpano vaarantuu, koska kunnilla ei ole vielä tietoa tulevaisuudestaan eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjästä.

Eläkeläisjärjestöjen pitkäaikainen tavoite vanhuspalvelulaista toteutuu heinäkuun alusta 2013. Laki edel-lyttää, että kunta laatii suunnitelman sekä ikääntyvän väestön terveydentilan ja toimintakyvyn parantami-seksi että ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi iäkkäällä henkilöllä on oikeus henkilö-kohtaiseen, yhdessä kunnan kanssa tehtyyn palvelusuunnitelmaan.

Hallituksen sekä kunta- että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lopputulos on hämärän peitossa. Tässä tilanteessa kuntien on mahdotonta laatia vanhuspalvelulain edellyttämiä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Jos uudistuksen sisällöstä ei löydy pikaisesti ratkaisua, kunta- sekä sosiaali- ja terveyden- huollon uudistus on siirrettävä vähintään vuoteen 2017.

 

ELÄKELIITON POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI RY

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokouksen kannanotto 12.4.2013 Paavolan NS


Vanhustenhoidossa pyrittävä pois laitospainotteisuudesta

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa vanhustenhoito on edelleen varsin laitospainotteista. Käytäntö osoittaa, että laitoshoitoon sijoitetut ikäihmiset laitostuvat varsin nopeasti ja oma toimintakyky häviää. Tämän seurauksena vanhuksista tulee monessa tapauksessa pitkäaikaisia vuodepotilaita.

Vanhusten hoidossa painopiste tulisi olla nykyistä enemmän kuntoutuksessa. Akuutin sairauden tai muun syyn vuoksi laitoshoidon jakson jälkeen kuntoutus tulisi olla keskeisessä asemassa, jossa oma toimintakyky pyritään tehokkaasti palauttamaan. Oman toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään takaa vanhuksille inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden.

Tehokkaan kuntoutuksen lisäksi tarvitaan vanhusten hoidossa myöskin muita toimenpiteitä. Tukiasunnot ja palvelutalot tarpeellisine ja riittävine tukipalveluineen mahdollistavat omaehtoisen elämän mahdollisimman pitkään. Myöskin omaishoitajien saamia korvauksia tulee parantaa ja yhtenäistää, sekä loman saantimahdollisuuksia parantaa.